Wrocławskie Studia Politologiczne, 17, 2014, ss.176

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Przedmowa

Download articleDownload article

Zasada reprezentacji w nowej i ponowoczesnej polityce. Zagadnienia do dyskusji

AbstractDownload articleDownload article

political representation, the confidence of citizens, the principle of the sovereignty of the nation, the crisis of representation, forms and means of correlation, parliamentary representation, proportional representation, reprezentacja polityczna, zaufanie obywateli, zasada suwerenności narodu, kryzys reprezentacji, formy i środki korelacji, reprezentacja parlamentarna, reprezentacja proporcjonalna

Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji

AbstractDownload articleDownload article

legitimation of power, democracy, representation, social contract, legitymizacja władzy, demokracja, reprezentacja, umowa społeczna

Odpowiedzialność sędziów w świetle zjawiska judykalizacji polityki

AbstractDownload articleDownload article

władza sądownicza, judykalizacja polityki, odpowiedzialność, judiciary, judicialization of politics, responsibility

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General

AbstractDownload articleDownload article

Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and politics, Solicior General, reprezentacja, Stany Zjednoczone, władza wykonawcza sądownicza, konflikt prawa i poltyki

Zasada reprezentacji i siła oddziaływania izb drugich parlamentów zachodnioeuropejskich państw federalnych

AbstractDownload articleDownload article

the principle of representation, second chamber of parliament, bicameralism, West European federal states, zasada reprezentacji, druga izba parlamentu, bikameralizm, zachodnioeuropejskie państwa federalne

Reżimy regulacyjne — czy nowy kontekst tworzenia polityki publicznej?

AbstractDownload articleDownload article

governance, regulation, agency (public), regulatory agency, regulatory regime, regulatory policy, non-majoritarian institutions, agencification, political accountability, policy making, public space (policy), współrządzenie, rządzenie, agencja, agencyzacja, rozliczalność polityczna, reżim regulacyjny, polityka regulacyjna, proces decyzyjny, polityka publiczna

Dylematy ponowoczesnej rzeczywistości na przykładzie środowiska jako dobra publicznego

AbstractDownload articleDownload article

public goods, the environment, public governance, global governance, environmental policy dilemmas, dobra publiczne, środowisko naturalne, zarządzanie publiczne (public governance), dylematy polityki ochrony środowiska

Kościół katolicki jako podmiot oddziałujący na system polityczny

AbstractDownload articleDownload article

political system, Church, system polityczny, Kościół

Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii

AbstractDownload articleDownload article

Moldova, direct democracy, referendum, civil society, system of government, Mołdawia, demokracja bezpośrednia, referendum, społeczeństwo obywatelskie, system rządów

Recenzja: Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń red. Arkadiusz Czwołek, Magdalena Nowak-Paralusz, Karolina Gawron-Tabor

Download articleDownload article

Recenzja: Waldemar Wojtasik Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka

Download articleDownload article

Recenzja: Przemysław Żukiewicz Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku. Analiza porównawcza

Download articleDownload article

Recenzja: Mateusz Błaszczyk W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej

Download articleDownload article

Recenzja: Jacek Pogorzelski Praktyczny marketing miast i regionów

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout