Wrocławskie Studia Politologiczne, 22, 2017, ss.232

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.1

AbstractDownload articleDownload article

conflict, conflict theories, conflict analysis, sociology, political psychology, political science, kratocentric approach, sociocentric approach, konflikt, teorie konfliktu, analiza konfliktu, socjologia, psychologia polityczna, politologia, podejście kratocentryczne, podejście socjocentryczne

Teoretyczne ujęcia konfliktu politycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.2

AbstractDownload articleDownload article

conflict, politics, rationalism, realism, structuralism, constitutionalism, konflikt, polityka, racjonalizm, realizm, strukturalizm, konstytucjonalizm

Konflikty polityczne w przestrzeni publicznej i pamięci zbiorowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.3

AbstractDownload articleDownload article

political conflicts, mass memory, konflikty polityczne, pamięć zbiorowa

Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontekście jej ideologicznych uwikłań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.4

AbstractDownload articleDownload article

the political, agonism, discourse, conflict theory, metatheory, polityczność, agonizm, dyskurs, teoria konfliktu, metateoria

Spór o wartości i jego implikacje dla konfliktu politycznego według Benedykta XVI

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.5

AbstractDownload articleDownload article

axiology, Benedict XVI, conflict, politics, religion, aksjologia, Benedykt XVI, konflikt, polityka, religia

Endemiczność konfliktu, nieuchronność polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.6

AbstractDownload articleDownload article

definition of politics, political conflict, meta-politics, definicja polityki, konflikt polityczny, metapolityczność

Wróg w politycznych narracjach antagonizmu manichejskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.7

AbstractDownload articleDownload article

hostility, antagonism, polarization, narration, Manichaeism, gnosis, wrogość, antagonizm, polaryzacja, narracja, manicheizm, gnoza

Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych: wokół dyspozycyjnych i sytuacyjnych mechanizmów wrogości i uprzedzeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.8

AbstractDownload articleDownload article

social conflicts, political conflicts, intergroup bias, prejudice, political attitudes, konflikty społeczne, konflikty polityczne, wrogość międzygrupowa, uprzedzenia, postawy polityczne

Spirala przemocy w konfliktach społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.9

AbstractDownload articleDownload article

antagonism, vicious circle, antagonistic conflict, escalation, violence, spiral of violence, antagonizm, błędne koło, eskalacja, konflikt antagonistyczny, przemoc, eskalacja przemocy, spirala przemocy

Polityka wobec zabijania ludzi w konfliktach społecznych. Wykład teoretyczno-metodologiczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.10

AbstractDownload articleDownload article

killing people, need, conflict, tradition, state, politics, policy, zabijanie ludzi, potrzeba, konflikt, tradycja, państwo, polityka

Konflikt pomiędzy nauką a wiarą w polityczno-ideologiczny konsensus w sprawie globalnego ocieplenia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.11

AbstractDownload articleDownload article

global warming, scientific consensus, political consensus, scientific rationality, political rationality, globalne ocieplenie, konsensus naukowy, konsensus polityczny, racjonalność naukowa, racjonalność polityczna

Konflikt izraelsko-palestyński. Analiza nekropolityczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.12

AbstractDownload articleDownload article

Palestinians, Israel, political conflict, necropolitics, Palestyńczycy, Izrael, konflikt polityczny, nekropolityka

Dyplomacja sportowa w procesie łagodzenia konfliktów międzynarodowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.13

AbstractDownload articleDownload article

sports diplomacy, international tensions, public diplomacy, sport and politics, dyplomacja sportowa, konflikty międzynarodowe, dyplomacja publiczna, sport i polityka

Reviews

„Teoria Polityki” 2017, nr 1

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.14

Download articleDownload article

„The Power of Information Networks. New Directions for Agenda Setting”, red. Maxwell McCombs, Lei Guo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.15

Download articleDownload article

MAREK M. KAMIŃSKI, „Ordynacje większościowe i JOW-y. Kompendium reformatora ordynacji wyborczej”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.22.16

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout