Wrocławskie Studia Politologiczne, 23, 2017, ss.192

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

W stronę konstruowania teorii o polityce — szansa lepszego zrozumienia fenomenu polityki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.1

AbstractDownload articleDownload article

political science, politics, theory of politics, constructivism, nauka o polityce, polityka, teoria polityki, konstruktywizm,

Antropodoksa polityczna jako kategoria teoretyczna i przedmiot badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.2

AbstractDownload articleDownload article

anthropodoxis, folk anthropology, narrative, common-knowledge, human nature, folk psychology, antropodoksa, antropologia potoczna, narracja, wiedza potoczna, natura ludzka, psychologia potoczna

Globalna sprawiedliwość a problem imigracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.3

AbstractDownload articleDownload article

global justice, liberalism, communitarianism, immigration, free-rider problem, globalna sprawiedliwość, liberalizm, komunitaryzm, imigracja, problem gapowicza

Przemoc w państwie demokratycznym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.4

AbstractDownload articleDownload article

violence, coercion, state, democracy, przemoc, przymus, państwo, demokracja

Rola nauk społecznych w projektach programów i reform społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.5

AbstractDownload articleDownload article

social sciences, the rights of social sciences, social policy, reform, nauki społeczne, polityka społeczna, prawa nauk społecznych, reforma

Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.6

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarious work, employment contract, uncertain forms of employment, permanent employees, civil law agreement, unemployment, labour market, prekariat, praca prekaryjna, umowa o pracę, niepewne formy zatrudnienia, pracownicy etatowi, umowa cywilnoprawna, bezrobocie, rynek pracy

Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.7

AbstractDownload articleDownload article

social investment, social policy, human capital, social capital, social activation, evaluation, inwestycje społeczne, polityka społeczna, kapitał ludzki, kapitał społeczny, Unia Europejska, aktywizacja społeczna, ewaluacja

Projektowanie innowacyjnych inwestycji społecznych na poziomie ponadnarodowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.8

AbstractDownload articleDownload article

innovative social investments, effectiveness of social projects, transnational social policy, innowacyjne inwestycje społeczne, efektywność projektów społecznych, ponadnarodowa polityka społeczna

Ocena wpływu inwestycji społecznych w literaturze naukowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.9

AbstractDownload articleDownload article

social policy, social investment, impact of social investment, polityka społeczna, inwestycje społeczne, wpływ inwestycji społecznych

Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.10

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, the Czechoslovakia, national minority, language policy, schooling, II Rzeczpospolita, Czechosłowacja, mniejszości narodowe, polityka językowa, szkolnictwo

Komunikacja liderów polskich partii politycznych w mediach społecznościowych w okresie pełnego cyklu wyborczego w latach 2014–2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.11

AbstractDownload articleDownload article

social media, political leaders, political parties, election campaign, media społecznościowe, liderzy polityczni, partie polityczne, kampania wyborcza

Znaczenie zintegrowanego podejścia do obszarów funkcjonalnych w ujęciu regionalnym — studium przypadku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.12

AbstractDownload articleDownload article

integrated approach, development of functional areas, European Union regional policy, zintegrowane podejście, rozwój obszarów funkcjonalnych, polityka regionalna Unii Europejskiej

Geneza demokratycznych instytucji samorządu na terenach Islandii w latach 870–930

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.13

AbstractDownload articleDownload article

democracy, Iceland, power, government, history, demokracja, Islandia, władza, samorząd, historia

Reviews

ANTOINE BRUNET, JEAN-PAUL GUICHARD, „Chiny światowym hegemonem?”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.14

Download articleDownload article

ŁUKASZ FYDEREK, „Technokraci i pretorianie w reżimie politycznym Syrii”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.15

Download articleDownload article

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout