Recenzenci

Artykuły publikowane we „Wrocławskich Studiach Politologicznych" podlegają formalnej i merytorycznej ocenie Kolegium Redakcyjnego oraz ocenie dwóch niezależnych Recenzentów. Procedura recenzowania zgodna jest z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Procedura recenzowania

1. Kolegium Redakcyjne ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym. Artykuły zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne przesyłane są do recenzji.

2. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji, a w przypadku artykułu w języku obcym, jednego z recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie, niż państwo pochodzenia autora publikacji. Recenzenci otrzymują artykuły, a po wyrażeniu zgody na przyjęcie artykułu do recenzji, dokonują recenzji na obowiązującym Formularzu recenzji.

3. Recenzja odbywa się w systemie double-blind review proces, co oznacza, że Autor lub Autorzy publikacji i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

4. Recenzja ma formę pisemną, jest sporządzana na formularzu recenzji i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor jest informowany o wynikach recenzji i otrzymuje je do wglądu. Autor ma obowiązek odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł do Redakcji w ciągu 7 dni od daty otrzymania recenzji. Jeśli Recenzent wskaże, że praca wymaga powtórnej recenzji, Redakcja wysyła poprawiony przez Autora artykuł ponownie do tego samego Recenzenta.

5. Do publikacji dopuszczane są artykuły: 1) zgodne z wymaganiami technicznymi, 2) zaakceptowane przez Kolegium Redakcyjne, 3) dopuszczone do druku przez dwóch niezależnych Recenzentów. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

 

Recenzenci numeru XV:

Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Dr hab. Małgorzata Baron-Wiaterek, Politechnika Śląska

Prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Prof. dr hab. Olga Kowalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Adam Kubów,  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Izabela Malinowska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Jacek Sroka, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Katarzyna Zamorska, Uniwersytet Wrocławski

 

Recenzenci numeru XIV:

Dr hab. Elżbieta Alabrudzińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Knopek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Kazimierz Łastawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr. hab. Teresa Łoś-Nowak, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Tomasz Sikorski, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Dariusz Skrzypiński, Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Witold Stankowski, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Michał Strzelecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout